თემები

კონფერენციის თემები:

• სწავლა-სწავლების ინოვაციური მეთოდები
• მოსწავლის/მასწავლებლის შეფასების ინოვაციური მეთოდები
• ტექნოლოგიური მიღწევები უმაღლეს განათლებაში
• ელექტრონული სწავლება და ელექტრონული/ვირტუალური ტრენინგი
• ცოდნის შეძენა, ვიზუალიზაცია, მართვა